ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ.

Γενικά

Η διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) αποτελεί μείζων ζήτημα της κοινωνίας μας τα τελευταία χρόνια. Χωρίς την σωστή διαχείριση τους, θέτουμε σε κίνδυνο τις ισορροπίες του πλανήτη μας, καθώς και των οργανισμών που κατοικούν σε αυτόν.

Η εταιρία μας όντας βαθιά ευαισθητοποιημένη σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλει ενεργά με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στην ορθολογική διαχείριση αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης. Σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων (Συλλογή – Μεταφορά – Ανάκτηση – Αποκομιδή), αποσκοπώντας στην αξιοποίηση των Α.Ε.Κ.Κ. καθώς και στην εξοικονόμηση της ενέργειας και των φυσικών πόρων του πλανήτη.

Στα πλαίσια λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος, η Λατομεία Αγίου Παντελεήμονα Α.Ε. έχει κατάλληλα αδειοδοτηθεί ώστε να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εναλλακτικής διαχείρισης στις εγκαταστάσεις της (Λατομείο Αγίου Παντελεήμονα, Θέση: Μεγάλη Μύτη).

Υπόχρεοι Διαχείρησης Α.Ε.Κ.Κ.

 • Κατασκευαστές και εργολήπτες δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
 •  Ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν αναθέσει το έργο σε κάποιον εργολάβο.
 • Ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς (π.χ. δήμοι).
 • Οργανισμοί που εκτελούν έργα με αυτεπιστασία.
 • Φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς.

Απαραίτητες Ενέργειες

 1. Έκδοση Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) και εγγυητικής επιστολής.
 2. Υπογραφή σύμβασης με τον φορέα διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. (ΑΝΑΚΕΜ – 2314 405300). 
 3. Τηλεφωνική επικοινωνία με τα γραφεία μας στο 23860 61330 και αποστολή email στην διεύθυνση [email protected] με τα παρακάτω συνημμένα:
  • Το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου.
  • Την σύμβαση του με το σύστημα.
  • Τα στοιχεία του μεταφορέα.

Κατά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών και για την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης παραλαβής αποβλήτων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΑΝΑΚΕΜ.